moj-prenatalni-test

Prenatalno testiranje – mogućnosti i ograničenja

Budući roditelji ponekad, nažalost, nisu upućeni u sve mogućnosti prenatalnog testa – počevši od nedjelje trudnoće kada je prenatalno testiranje moguće, do obima rezultata koje analiza pruža. Oni koji su upoznati sa formom NIPT-a (neivnazivno prenatalno testiranje), ponekad nisu informisani o sigurnosti procesa, pouzdanosti i preciznosti analize i brzini dobijanja rezultata. Drugi nisu upućeni u činjenicu da je prenatalni test namjenjen svakoj trudnici, te da nije potrebno čekati nalaze dabl ili tripl testa ili tražiti uput ljekara. Nedovoljna ili polovična informisanost o mogućnostima prenatalnog testa, budućim roditeljima može nametnuti teret zabrinutosti, koji nose na svojim plećima daleko duže nego što je to zaista potrebno.

 

  • MOJ PRENATALNI TEST dostupan je već od desete nedjelje trudnoće.

 

Prenatalno testiranje vrši se na osnovu malog uzorka majčine venske krvi. Već od sedme gestacijske nedjelje, fetalna frakcija se može detektovati u majčinom krvotoku. Naime, majčina krv sadrži sopstvenu i fetalnu (bebinu) slobodnu DNK (cfDNA), porijeklom iz placente. Bebina cfDNA cirkuliše u majčinom krovotku u vidu malih fragmenata i čini 2-20% ukupnog DNK. Kako trudnoća odmiče, procenat fetalne frakcije se povećava, a već nekoliko sati nakon porođaja, fetalna frakcija u majčinom krvotoku postaje nemjerljiva. Iako je fetalnu frakciju u niskom procentu moguće detektovati već od sedme nedjelje trudnoće, minimumom validnim za dijagnostiku smatra se vrednost od 4%. Ovoliki udeo fetalne DNK najčešće se registruje oko desete nedjelje trudnoće (različiti faktori poput BMI majke, prisutnosti aneuploidija i veličine placente mogu uticati na fetalnu frakciju). Zbog toga se deseta nedjelja trudnoće i uzima kao početni period od kada je moguće prenatalno testiranje. Rezultati testa se čekaju samo 7-10 dana.

 

  • MOJ PRENATALNI TEST namenjen je svim trudnicama.

 

Buduće majke su ponekad pogrešno informisane da su prenatalni testovi namjenjeni samo trudnicama koje dobiju nepovoljne nalaze dabl ili tripl testa. Istina je da su prenatalni testovi dostupni svim trudnicama, ali da svakako postoje rizične grupe kojima se prenatalno testiranje posebno savjetuje. U rizičnu grupu spadaju trudnice starije od 35 godina, trudnice koje imaju istoriju spontanih pobačaja, trudnice koje su dobile nepovoljne nalaze dabl/tripl testa i suspektne nalaze ultrazvučnog pregleda, trudnoće koje su rezultat vantjelesne oplodnje, kao i slučajevi opterećene porodične anamneze. Međutim, za prenatalni test nije potreban uput ljekara, što znači da je dostupan svim trudnicama već od desete nedjelje trudnoće. Ukoliko želite da izbjegnete invazivne prenatalne procedure poput amniocenteze i CVS-a, prenatalno testiranje je svakako opcija za vas.

 

  • MOJ PRENATALNI TEST detetktuje najčešće trizomije i otkriva pol bebe.

 

Budući roditelji se ponekad oslanjaju isključivo na ultrzvučni pregled da bi otkrili pol djeteta, te za utvrđivanje pola čekaju kasniju fazu trudnoće. Prenatalni test već od desete nedjelje trudnoće pouzdano otkriva pol djeteta, te sa velikom preciznošću utvrđuje prisustvo ili odsustvo najčešćih hromozomopatija. Rezultat “aneuploidije detektovane” znači da su analizom uočene određene hromozomske abnormalnosti, te će se trudnica uputiti na dalje dijagnostičke procedure. Rezultat “aneuploidije nisu detektovane” znači da budući roditelji mogu odahnuti i nastaviti da bezbrižno plove kroz trudnoću. Kada je reč o MOM PRENATALNOM TESTU, rezultati mogu ukazivati na prisustvo ili odsustvo tri najčešće hromozomopatije koje su kompatibilne sa životom nakon desete nedelje trudnoće – Daunov sindrom (trizomija 21), Edvardsov sindrom (trizomija 18), Patau sindrom (trizomija 13).

 

Pored svih mogućnosti koje nudi prenatalno testiranje i pouzdanih rezultata koje garantuje, pažnju bi trebalo obratiti i na ograničenja. Prije svega, važno je napomenuti da neinvazivni prenatalni testovi ukazuju na mogućnost postojanja određenih hromozomskih abnormalnosti. Nalaz prenatalnog testiranja koji ukazuje na detektovane aneuploidije, podrazumjeva da se trudnica dalje upućuje na invazivne dijagnostičke procedure, radi potvrde dijagnoze (u slučaju MOG PRENATALNOG TESTA, sve troškove dalje dijagnostike snosimo mi za vas).

 

  • Prenatalni test ne može da detektuje sve zdravstvene probleme fetusa.

 

Važno je da budući roditelji budu upućeni u mogućnosti, ali i ograničenja prenatalnog testiranja. Prenatalni test će detektovati samo one zdravstvene probleme fetusa koje analiza može obuhvatiti i koji su navedeni u propratnom materijalu. Analiza se vrši na osnovu uzorka majčine krvi koji sadrži i bebinu DNK (cfDNA). Sama analiza je pri tome usmjerena na detekciju precizno utvrđenih promjena u određenim segmentima genetičkog materijala. Rezultat “aneuploidije nisu detetktovane” ne garantuje da je plod poptuno zdrav, te ne negira prisustvo određenih fizičkih anomalija ili genetskih bolesti koje analiza ne obuhvata. Dakle, povoljan rezultat prenatalnog testa ne znači automatski da je beba potpuno zdrava, nego da anomalije koje se detektuju datom analizom nisu uočene.

 

  • Rezultati se u malom broju slučajeva ne odnose na hromozome bebe.

 

Prilikom prenatalnog testiranja postoji veoma mala vjerovatnoća da se rezultati testa ne odnose na hromozome bebe, nego test reaguje na hromozomske promjene na posteljici (mozaicizam posteljice) ili promjene prisutne kod majke (mozaicizam majke). Takođe, postoji mala vjerovatnoća dobijanja lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata, što je mogućnost kod svih skrining neinvazivnih prenatalnih testova.

 

Zahvaljujući najmodernijoj platformi i sofisticiranom algoritmu, MOJ PRENATALNI TEST garantuje visoku preciznost i pouzdanost (99,9%) rezultata i veoma nisku stopu neuspjelih testova (0,1%). Na osnovu malog uzorka majčine krvi, moguće je utvrditi pol bebe i detektovati najčešće trizomije već od desete gestacijske nedjelje. Riječ je o neinvazivnom, bezbolnom i sigurnom testu, pogodnom i za blizanačke trudnoće.

 

Neinvnazivno prenatalno testiranje je poslednjih godina doživelo veliki napredak po pitanju implementacije tehnoloških rešenja, te su prepreke koje su prije samo nekoliko godina djelovale nepremostivo, danas samo zanemarljivi dio rutinske procedure. NIPT postaje nezamjenjiv deo prenatalne njege.

 

MOJ PRENATALNI TEST dostupan je na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a za sve dodatne informacije nas slobodno kontaktirajte.